Wyszukiwarka:

 


 IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013

na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2012

w ramach IX Festiwalu "Złoty Środek Poezji" Kutno 2013

IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013
na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2012
w ramach IX Festiwalu "Złoty Środek Poezji" Kutno 2013

pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS i Miesięcznika ODRA

Organizator: Kutnowski Dom Kultury

Mecenas: Prezydent Miasta Kutno

Regulaminu konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury
 2. Fundatorem wszystkich nagród jest w imieniu miasta Kutno Prezydent Miasta Kutno.
 3. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie poetów piszących w języku polskim wydane w roku 2012, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 31 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki, jeśli posiada cechy wymienione w punktach 3 i 4 regulaminu.
 5. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.
 6. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do nadsyłanych książek adres, numer telefonu i e-mail autora
 7. Jury Konkursu w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i Artur Fryz - po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami - przyzna nagrody o łącznej wartości 14000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 7000 zł, II nagroda – 3000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 8. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 czerwca 2013 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1.
 9. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 7 czerwca 2013 r.
 10. Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach - pisemnie przez nich upoważnionych - przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.
 11. W przypadku nie spełnienia przez autora wymagania punktu 10 regulaminu kwota jego nagrody finansowej zostanie wykorzystana przez organizatora na inne cele związane z misją upowszechniania kultury.
 12. Nadesłanie książek debiutanckich na adres organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 13. W przypadku, gdyby okazało się - po rozstrzygnięciu konkursu - iż książka nagrodzona lub wyróżniona nie jest poetyckim debiutem książkowym w rozumieniu regulaminu - nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej a werdykt jury ulega odpowiedniej korekcie.
 14. Adres, na który należy wysyłać książki: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, z dopiskiem 9 OKL „Złoty Środek Poezji”.
 15. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać kontaktując się z jego koordynatorem Arturem Fryzem: afryz@autograf.pl, tel. kom. 604 296 487.

 
        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio