Wyszukiwarka:

 


 VIII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza
w ramach IX Festiwalu „Złoty Środek Poezji" Kutno 2013

Organizator: Kutnowski Dom Kultury

Mecenas: Prezydent Miasta Kutno

Regulaminu konkursu

 1. Konkurs odbędzie się 22 czerwca 2013 r. w Kutnie.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16.
 3. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury przy ulicy Żółkiewiskiego 4.
 4. Organizator będzie tworzył listę biorących udział w konkursie w godz. 9.00 – 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury.
 5. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza wraz z danymi adresowymi autora na e-mail: otwartykutno@onet.eu do dnia 10 czerwca 2013 r. lub przekazanie przez autora organizatorowi na godzinę przed rozpoczęciem konkursu lub w jego trakcie wydruku jednego wiersza w trzech egzemplarzach opatrzonych jego imieniem i nazwiskiem.
 6. Udziałem w konkursie jest odczytanie zgłoszonego wiersza przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas przesłuchań konkursu, które rozpoczną się 22 czerwca o godzinie 11.00 i będą trwały do momentu, gdy swoje wiersze odczytają wszyscy zgłoszeni do konkursu.
 7. Wiersz zgłoszony do konkursu nie może być utworem dotychczas publikowanym i nagradzanym. Zakaz publikacji obejmuje również internet.
 8. W przypadku gdy nagrodzony lub wyróżniony przez jury wiersz okaże się utworem nie spełniającym warunków punktu 7 już po otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia przez autora, jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanej sumy na konto organizatora. Otrzymuje on równocześnie bezterminowy zakaz uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu.
 9. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.
 10. Jury w składzie: M. K. E. Baczewski - przewodniczący, Karol Bajorowicz i Grażyna Baranowska, po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 5000 zł. I nagroda wyniesie 2000 zł, chyba że jury postanowi inaczej. O podziale i wysokości pozostałych nagród i wyróżnień decyduje w swoim werdykcie jury.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 22 czerwca 2013 r. o godzinie wskazanej przez program festiwalu, który zostanie uprzednio ogłoszony na stronie internetowej www.zlotysrodekpoezji.pl.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
 13. Pierwszym 40 uczestnikom (zgłoszonym do konkursu do 15 maja 2013 r.) organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 22 na 23 czerwca 2013, a w razie szczególnej potrzeby także w nocy z 21 na 22 czerwca tego roku. Wolę skorzystania z noclegu należy wyrazić w przesyłce internetowej zawierającej zgłoszenie do konkursu. Decyduje termin zgłoszenia. Zgłoszenie internetowe do konkursu nie musi, zgodnie z punktem 5, zawierać konkursowego wiersza.
 14. Dane organizatora: Kutnowski Dom Kultury, www.kdk.art.pl,, tel. 24 254 21 37 w. 106 lub 24 254 21 37, tel. kom. 604 296 487.
 15. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń pocztowych.

 
        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio